História Domova SZSU


Po prvej svetovej vojne si slovenský národ vybojoval národnú slobodu a s bratským českým národom začal budovať (od 28.októbra 1918) novú spoločnú vlasť – Československú republiku. Národná sloboda priniesla Slovákom nový život, slobodný rozlet a kultúrny rozvoj. V tom čase na Slovensku okrem niekoľkých miestnych spevokolov nebolo celonárodné spevácke teleso. Tento stav najviac pociťovali predstavitelia slovenskej kultúry – slovenskí učitelia. Priam živelne cítili túžbu vyspievať krásy slovenskej piesne a zborovým spevom ju pestovať a povznášať.

Krásnu myšlienku sa rozhodli realizovať niekoľkí učitelia z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova. Inšpiráciou im bolo vystúpenie Pěveckého sdružení moravských učitelů – PSMU. Založili spevokol Trenčianskych učiteľov. Zišlo sa ich však iba 26. Boli ale zapálení láskou k zborovému spevu a rozhodnutí vytvoriť celonárodné spevácke teleso. 3. marca 1921 členovia zboru pozvali na stretnutie hudobného pedagóga a dirigenta prof. Miloša Ruppeldta – správcu prvej hudobnej školy na Slovensku. Na stretnutí sa zúčastnili aj učitelia z Nitrianskej župy a spoločne založili zbor s názvom „Spevokol slovenských učiteľov“. Neskôr zmenili názov na „Spevácky sbor slovenských učiteľov – SSSU (dnes SZSU po jazykovej úprave).

Členovia zboru často cestovali v noci, aby prišli včas na miesta cvičenia. Po vystúpení zase cestovali nocou domov, aby prišli včas do práce. Rodila sa myšlienka mať vlastné sídlo – vlastný Domov. Na realizáciu tejto myšlienky sa podujal aktívny člen zboru, učiteľ a etnograf Ján Geryk a prevzal na seba všetku zodpovednosť spojenú s touto náročnou úlohou.

Pán Geryk vymohol od obce Trenčianske Teplice zadarmo pozemok, architekt Harminc vypracoval plány a stavitelia – firma Ing. Adamca a Ing. Štrebingera – realizovala stavbu budovy. V tom čase členovia zboru prispievali zo súkromných zárobkov 1 000 Kč ročne na činnosť zboru. Na stavbu Domova SZSU bola vyhlásená „tehličková“ korunová akcia, no nepriniesla očakávané výsledky. Vzácne pochopenie slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili za stavebných prispievateľov, umožnilo realizovať stavbu Domova SZSU. Prihlásilo sa 2 000 prispievateľov. Z ich vkladov (350 Kč) a zo štátnych podpôr a subvencií sa podarilo zabezpečiť podstatnú časť nákladov stavby.

Domov SZSU ostane trvalým pamätníkom obetavosti a vytrvalej práce členov nášho zboru (Ján Geryk – Rozpomienky na Domov SZSU). Slávnostné uvedenie do prevádzky Domova SZSU a oslava dvanásťročného trvania speváckeho zboru sa uskutočnili 16. júla 1933 za prítomnosti vtedajších významných verejných a kultúrnych činiteľov ČSR. Do roku 1961 bol Domov SZSU majetkom SZSU a po zoštátnení sa stal majetkom štátu. V súčasnej dobe ho spravuje Ministerstvo školstva SR ako svoju priamo riadenú príspevkovú organizáciu.

SZSU počas svojej dlhoročnej nepretržitej existencie prezentoval svoje umenie v takmer každej krajine Európy, v Kanade, USA a v Japonsku. Počas jeho činnosti zbor dirigovali významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku – prof. Miloš Ruppeldt, prof. Ján Strelec, Ján Valach, prof. Dr. Juraj Haluzický, prof. Peter Hradil. V súčasnej dobe vedie SZSU doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický. Domov SZSU zabezpečuje činnosť svojich organizačných zložiek – Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Speváckeho zboru slovenských učiteliek – Ozvena a Komorného orchestra slovenských učiteľov, Svoje priestory a služby ponúka na rekreačné účely pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom MŠVVaŠ SR, členom Odborového zväzu PŠaV, na sústredenia iných speváckych telies a pre širokú verejnosť ako hotelové zariadenie typu penzión.